คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของธุรกิจประเภทต่างๆ องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกธุรกิจ เช่น การจัดการ การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารบุคคล การบริหารสำ นักงาน การตลาด เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย ตลอดจนปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นใน การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ