คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ ขั้นตอน ในการทำการวิจัยเบื้องต้น วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชน กำหนดหัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  การสร้างเครื่องมือ  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์  การแปลผลข้อมูล  การเขียนรายงานวิจัย


การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับการสื่อสารใน สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบและปัญหาของการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น การนำเอาการสื่อสารหลายรูปแบบทางด้านวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในที่ชุมชนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

การศึกษารูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่น

ศึกษาความแตกต่างระหว่างการปกครองท้องที่และท้องถิ่น