คำอธิบายรายวิชา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย


คำอธิบายรายวิชา

                  แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย สิทธิเด็ก สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหา นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนาเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของมนุษย์ และการส่งเสริม พัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละวัย  ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ระบบการแนะแนว ให้ค าปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพครู
 

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดชั้นเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสาร กับผู้ปกครอง การสื่อสารกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัด ประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ