1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้

  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

  3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม

  4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ในงานที่ได้รับมอบหมาย

  5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำอธิบายรายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดียจุดมุ่งหมายของรายวิชา

      1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน
      2. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
      3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งานธุรกิจ
      4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถในการทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
      5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาการเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสมหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์แนวคิดสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเว็บที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้อย่างทันสมัยและรวดเร็วเพื่อการบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิด ทฤษฏี ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา  หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการผลิตวัสดุกราฟิก ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา


ศึกษา หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก บทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม ประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล