หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะการใช้งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะการใช้งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา


1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้

  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

  3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม

  4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ในงานที่ได้รับมอบหมาย

  5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำอธิบายรายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดียจุดมุ่งหมายของรายวิชา

      1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน
      2. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
      3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งานธุรกิจ
      4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถในการทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
      5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาการเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสมหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์แนวคิดสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเว็บที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้อย่างทันสมัยและรวดเร็วเพื่อการบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิด ทฤษฏี ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา  หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการผลิตวัสดุกราฟิก ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา


ศึกษา หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก บทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม ประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล