คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ทรัพยากร  สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ประเพณี  ศาสนา  บุคคลสำคัญ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด(สงขลา)

 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3(2-2-5)

Thai Social and Developmentค าอธิบายรายวิชาสภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย